Què és LIMEN

LIMEN és un projecte interdisciplinar que reflexiona, des de l’antropologia i les arts visuals, sobre els llindars entre art i societat i sobre el vincle entre la producció artística i l’espai públic en contextos urbans.
-
La seva primera concreció es va desenvolupar l’any 2011 sota el títol de LIMEN1. EL CENTRE D’ART COM A INSTITUCIÓ TOTAL. Va consistir en un cicle de conferències i debats i en l’exposició d’un seguit de fotomuntatges entorn les eventuals analogies entre els contenidors d’art i de cultura i les “institucions totals”
–espais de confinament on les persones són sotmeses a un règim estricte d’organització i on l’entrada i la sortida es troben fortament regulades.
-
L’any 2013, després d’haver-se posat en marxa aquest arxiu digital, va començar LIMEN2. ELS LÍMITS DE LA CRÍTICA, una ponderació del paper que vol i pot exercir l’art en la denúncia i superació de les desigualtats que afecten una part important del cos social, per mitjà de diverses modalitats d’intervenció, compromís, implicació o activisme. Aquesta segona edició del projecte va comptar de nou amb diverses taules rodones, a més d’una videoinstal·lació vinculada a l’exposició col·lectiva “Jo em rebel·lo, nosaltres existim”, a la Fundació Palau.
-
ASSEMBLANT PÚBLIC(S), la tercera i nova edició de LIMEN, és una proposta d’experimentació i aprenentatge compartit. Pretén posar en relació un grapat d’imaginaris estètics amb què l’art contemporani ha performat allò polític, amb una heterogeneïtat d’iniciatives, espais i atmosferes que ens han convocat i afectat en els darrers anys. Conscients del rol que tant la complexitat com la hibridesa poden jugar en aquestes instàncies, mirarem d’activar les metodologies necessàries per desbordar el màxim possible d’asimetries –temàtiques, identitàries i estètiques– en tots aquells espais que hostatgin el programa.
-
LIMEN3 consisteix en un cicle de tallers, seminaris i trobades que vinculen la producció cultural i del coneixement a un repertori d’experiències comunes.

 

 

- ENG -

What is LIMEN

LIMEN is an interdisciplinary project that draws from anthropology and visual arts to reflect on the threshold between art and society, and the relationship between artistic production and public space in urban contexts.
-
The first installation of the project materialized in 2011, under the title LIMEN1. ART CENTRES AS TOTAL INSTITUTIONS. It consisted of a series of lectures and debates as well as an exhibit of a collection of photomontages that explored the possible analogies between art and culture containers and total institutions, understood as spaces of confinement where people are subjected to a strict organizational regime, and movement in and out of the area is heavily regulated.
-
THE LIMITS OF CRITIQUE began in 2013, after having set this digital archive in motion. The project considered the role that art would like to, and can, have in denouncing and overcoming the inequalities that affect a large part of society, by employing various strategies of intervention, engagement, involvement and activism. The second edition included, once again, a series of round table discussions, in addition to a video installation linked to the group exhibit “I rebel, we exist.”                    
-
ASSEMBLING PUBLIC(S), the third and new edition of LIMEN project, is a proposal of experimentation and co-learning. The project intends to link some of the aesthetic images with which contemporary art has been acting in a political way to various initiatives, spaces and environments that have affected us in recent years. We also would like to activate the methodologies required in order to break through as many thematic, identity-related and aesthetic asymmetries as possible in the spaces where the programme would be hosted.
-
In summary, LIMEN3 is a series of workshops, seminars and gatherings that link the production of culture and knowledge with a repertory of common experiences.

 

- ESP -

Qué es LIMEN

LIMEN es un proyecto interdisciplinar que reflexiona, desde la antropología y las artes visuales, sobre los umbrales entre arte y sociedad y sobre el vínculo entre la producción artística y el espacio público en
contextos urbanos.
-
Su primera concreción se desarrolló en 2011 bajo del título de LIMEN1. EL CENTRO DE ARTE COMO INSTITUCIÓN TOTAL. Consistió en un ciclo de conferencies y debates y en la exposición de una serie de fotomontajes en torno a las eventuales analogías entre los contenedores de arte y cultura y las “instituciones totales” –espacios de confinamiento donde las personas son sometidas a un régimen estricto de organización y donde la entrada y la salida están fuertemente reguladas.
-
En 2013, tras haber puesto en marcha este archivo digital, daba comienzo LIMEN2. LOS LÍMITES DE LA CRÍTICA, una ponderación del papel que quiere y puede ejercer el arte en la denuncia y superación de las desigualdades que afectan a una parte importante del cuerpo social, por medio de diversas modalidades de intervención, compromiso, implicación o activismo. Esta segunda edición del proyecto contó otra vez con varias mesas redondas, además de una videoinstalación vinculada a la exposición colectiva “Yo me rebelo, nosotros existimos”, en la Fundación Palau.
-
ENSAMBLANDO PÚBLICO(S), la tercera y nueva edición de LIMEN, es una propuesta de experimentación y aprendizaje compartido. Pretende poner en relación un puñado de imaginarios estéticos con los que el arte contemporáneo ha escenificado lo político, con una heterogeneidad de iniciativas, espacios y atmósferas que nos han convocado y afectado en los últimos años. En paralelo, trataremos de activar las metodologías necesarias para desbordar el máximo posible de asimetrías –temáticas, identitarias y estéticas– en todos aquellos espacios que hospeden el programa.
-
En suma, LIMEN3 consiste en un ciclo de talleres, seminarios y encuentros que vinculan la producción cultural y del conocimiento a un repertorio de experiencias comunes