2. Els límits de la crítica

Pel que fa a “l’artivisme”, potser hagi arribat el moment d’avaluar la seva doble voluntat de transcendir al mateix temps el control hegemònic sobre el camp de les representacions i els models d’art polític considerats amortitzats, en essència els provinents de la tinguda per obsoleta tradició marxista. Ara bé, a l’hora de fer aquest balanç podria ser cosa d’examinar no sols si ha aconseguit salvar per fi l’abisme creixent entre l’art i la vida, vencent les impostures de l’autoria artística, el divorci entre creador i públic o els models clàssics de creació i gestió cultural i artística. Tampoc si ha assolit la seva ambició d’escapar de la gravitació dels museus i els grans centres de cultura i no ha acabat sent, com es temia, una font de vistosos i sorprenents escarafalls dignes d’omplir l’apartat de monstres i genialitats de les grans institucions culturals, al mateix temps que els facilita cobrir la seva corresponent quota d’acidesa política. Tampoc es tracta sols –tot i que convé fer-lo– de preguntar-se si algú s’ha pres la molèstia de mesurar d’alguna manera quina és l’eficiència real dels esdeveniments proveïts per aquestes noves expressions de creativitat. No sabem si l’ideal que l’artivisme implica ha assolit les seves fites a l’hora de trastocar realitats o trastornar consciències, si les sacsejades desencadenades per les accions artístiques de protesta han resultat estratègiques en no importa quin sentit; tampoc ni tants sols si han modificat encara que sigui una mica les sensibilitats estètiques de la gent, o d’alguna gent al menys. [...]
-
La qüestió a plantejar-se potser no ragui en els resultats de l’art polític postmodern, sinó en el seu propi origen i el deute que té contret amb un seguit de perspectives que van apostar des del principi per renunciar al valor definitori del concepte de classe social i al que significava la lluita política com lluita no sols de moviments, sinó també i sobre tot de posicions.

-
Text complet

 

- ENG -

The limits of critique

Concerning “artivism”, perhaps it is time to evaluate the interest in transcending, on one hand, the hegemonic control on the field of representations, and on the other, the spent models of political art, essentially stemming from an obsolete Marxist tradition. When undertaking this assessment, we must not merely question whether it has been able to resolve, finally, the growing abyss between art and life, overcoming the posturing of artistic authorship, the separation between creator and public, or the classic models of cultural and artistic creation and management. It would also not only be necessary to review whether it successfully achieved its ambition to escape the gravitational force of museums and cultural centres, without becoming – as feared – a source of flashy and shocking fuss, worthy of filling the monstrous halls of the great cultural institutions, which seek to reach their quota for political critique. Nor would it only mean asking whether someone has bothered to measure, somehow, the real effectiveness of the events that stem from these new expressions of creativity. We don’t know if the ideal that artivism introduced has achieved its goals by upsetting realities or disturbing consciousnesses, if the shock triggered by artistic protests has been strategic, in any sense; nor do we know if it has modified, even slightly, the aesthetic sensibilities of some, or even any, people. [...]
-
The question that should be raised shouldn’t interrogate the results of post-modern political art, but rather its origin and revise what it owes to the different perspectives that supported it from the outset, because it renounced the defining value of social class and the meaning of the political struggle as a struggle of not only movements, but also of positions.

-
Full-text

 

- ESP -

Los límites de la crítica

En cuanto al “artivismo”, quizá haya llegado el momento de evaluar su doble voluntad de trascender al mismo tiempo el control hegemónico sobre el campo de las representaciones y los modelos de arte político que se consideran amortizados, en esencia los provenientes de una tradición marxista a la que se tiene por obsoleta. Ahora bien, a la hora de hacer balance cabría examinar no solo si ha conseguido salvar al fin el abismo creciente entre arte y vida, venciendo las imposturas de la autoría artística, el divorcio entre creador y público o los modelos clásicos de creación y gestión cultural y artística. Tampoco si ha cumplido su ambición de escapar de la gravitación de los museos y grandes centros de cultura y no ha acabado siendo, como se temía, una fuente de vistosos y sorprendentes aspavientos dignos de llenar el apartado de monstruos y genialidades de las grandes instituciones culturales, a la vez que les permite cubrir su correspondiente cuota de acidez política. Tampoco se trata tan solo –aunque convenga hacerlo– de preguntarse si alguien se ha tomado la molestia de medir de algún modo cuál es la eficiencia real de los acontecimientos pertrechados por estas nuevas expresiones de creatividad. No sabemos si el ideal que el artivismo implica ha alcanzado sus objetivos a la hora de trastocar realidades o trastornar conciencias, si las sacudidas que ha desencadenado mediante sus acciones artísticas de protesta han resultado estratégicas en no importa qué sentido; tampoco si han modificado un ápice siquiera la sensibilidad estética de la gente, o al menos de alguna gente. [...]
-
La cuestión a plantear tal vez no radique en los resultados del arte político posmoderno, sino en su propio origen y en la deuda que ha contraído con una serie de perspectivas que apostaron desde el principio por renunciar al valor definitorio del concepto de clase social y a lo que significaba la lucha política como lucha no solo de movimientos, sino también y sobre todo de posiciones.

-
Texto completo