CaixaForum Girona

A la imatge disposada al CaixaForum Girona s’hi acoblen la fotografia d’una paret del rebedor, on hi ha un faristol en el qual habitualment es mostren els catàlegs de les exposicions vigents, i la imatge d’una cel·la d’ingrés d’un centre penitenciari –allà on les persones arrestades esperen mentre s’executen tots els tràmits per al seu internament– que se superposa sobre el tauló gris. El finestró rectangular de la seva part superior s’ha introduït substituint-hi l’obertura enreixada que dóna a l’exterior de la cambra d’ingrés penitenciari i que a través del fotomuntatge només permet veure altres dos finestrons més en forma d’ull de bou, que corresponen a les obertures de les portes de les cel·les d’infermeria del Centre Penitenciari de Joves. A la paret de pedra del rebedor d’aquest CaixaForum hi ha tres elements més que s’han tingut en compte a l’hora de muntar la imatge: el focus que il·lumina zenitalment el faristol, l’anella de subjecció per al animals de muntura que el museu ha mantingut d’usos anteriors de l’edifici com a part de seva decoració i el llindar d’una porta que dóna a un pati i per on entra llum natural cap a l’interior.


Imatges de documentació incloses als fotomuntatges.


Vista del fotomuntage al vestíbul del CaixaForum de Girona.

 

- ENG -

The image located at CaixaForum Girona merges the picture of a wall in the hall, where the lectern containing current exhibition catalogues stands, and the image of a prison holding cell –the place where those arrested wait while paperwork for their stay is processed– superimposed on a grey board. The rectangular window on the top has been introduced by substituting the grilled opening outside of the processing prison room. In the photomontage this allows the view of only two other windows, shaped as portholes, corresponding to what is seen on the openings of the infirmary of Centre Penitenciari de Joves’ doors. Three other elements in the stone wall of the CaixaForum hall have been considered when producing the photomontage: the spotlight providing zenithal light to the lectern, the ring that used to hold riding animals and which the museum has kept as decoration, and the patio facing the doorís threshold providing natural light.

 

- ESP -

En la imagen dispuesta en el CaixaForum Girona se acoplan la fotografía de una pared del recibidor, donde hay un atril en el que habitualmente se muestran los catálogos de las exposiciones vigentes, y la imagen de una celda de ingreso de un centro penitenciario –allí donde las personas arrestadas esperan mientras se ejecutan todos los trámites para su internamiento– que se superpone sobre el tablón gris. La contra rectangular de su parte superior se ha introducido sustituyendo la apertura enrejada que da al exterior de la cámara de ingreso penitenciario y que a través del fotomontaje solo permite ver otras dos contras más con forma de ojo de buey, las cuales se corresponden con las aperturas de las puertas de las celdas de la enfermería del Centre Penitenciari de Joves. En la pared de piedra del recibidor de este CaixaForum hay tres elementos más que se han tenido en cuenta a la hora de montar la imagen: el foco que ilumina cenitalmente el atril, la anilla de sujeción para los animales de montura que el museo ha mantenido de usos anteriores del edificio como parte de su decoración y el umbral de una puerta que da a un patio y por donde entra luz natural hacia el interior.