Can Xalant

En el cas de la composició fotogràfica ideada pel Can Xalant Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, el principal focus d’atenció es troba en un paisatge que hi ha penjat a la paret més il·luminada, un dels llocs comuns que ocuparia qualsevol peça eventualment exposada al centre. La imatge ha estat retallada d’una de les fotografies realitzades a un consultori de la secció psiquiàtrica de l’Hospital Clínic; els camps de colors saturats i l’arbrat atapeït  que es veuen en l’horitzó es relacionen visualment amb l’entrada de sol directa que es projecta sobre el terra de la sala, rere un entramat d’ombres vegetals. Un altre element introduït en la imatge és el làser circular que s’ha situat en la part més fosca, en primer terme. Aquest punt de llum s’utilitza en les habitacions dels centres psiquiàtrics per obtenir la lluminositat mínima necessària per a l’enregistrament, durant les vint-i-quatre hores de l’activitat dels pacients tancats, com a mitjà de vigilància mèdic. El làser en la foscor i la llum directa que entra per la finestra creen una contraposició en la imatge. D’altra banda, les tres portes del centre d’exposicions –la de més a l’esquerra, el llindar central i la que s’obre en la sala il·luminada precedida per dos esglaons– que pertanyen a la fotografia original quasi estan disposades radialment, com si permetessin girar a l’entorn d’un eix en el mateix pla.


Imatges de documentació incloses al fotomuntatge.


Vista del fotomuntatge al vestíbul de Can Xalant.

 

- ENG -

In the case of the photographic composition for Can Xalant Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, the main focus of attention is found in a scenery painting hanging from the wall receiving most of the light, a common place for any piece eventually exhibited in the centre. The image has been cut out from one of the pictures taken in a consultation room of the psychiatric section of Hospital Clínic; fields in saturated colours and thick woods found in the horizon are visually related with the direct sun light entry projecting over the room floor behind a lattice of vegetal-shaped shadows. Another element which has been introduced to the image is the circular laser light situated in its darkest part, the foreground. This point of light is used in psychiatric rooms in order to obtain the minimal luminosity necessary for the 24/7 registering of patients as a means of medical practices. Both, the laser light in the darkest part and the direct sun light coming in from the window, create a contraposition in the image. On the other hand, all three doors of the exhibition centre found in the original image left hand side, central and the one preceded by two steps and opening into the room with light are radially arranged as if to allow gyration around an axis in the same plane.

 

- ESP -

En el caso de la producción ideada para Can Xalant Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, el principal foco de atención se encuentra en un paisaje que está colgado en la pared más iluminada, uno de los lugares comunes que ocuparía cualquier pieza eventualmente expuesta en el centro. La imagen se ha recortado de una de las fotografías realizadas a un consultorio de la sección psiquiátrica del Hospital Clínic: los campos de colores saturados y el arbolado espeso que se ven en el horizonte se relacionan visualmente con la entrada de sol directo que se proyecta sobre el suelo de la sala, tras una trama de sombras vegetales. Otro elemento introducido en la imagen es el láser circular que se ha situado en la pared más oscura, en primer término. Este punto de luz se utiliza en las habitaciones de los centros psiquiátricos para obtener la luminosidad mínima necesaria para el registro, durante las veinticuatro horas de actividad de los pacientes encerrados, como medio de vigilancia médica. El láser en la oscuridad y la luz directa que entra por la ventana crean una contraposición en la imagen. Por otra parte, las tres puertas del centro de exposiciones –la de más a la izquierda, el umbral central y la que se abre en la sala iluminada precedida por dos escalones– que pertenecen a la fotografía original casi se disponen radialmente, como si permitiesen girar en torno a un eje del mismo plano.