Cel/infern.
Esbarjos fent la temporada

LIMEN2 gaudeix d’un racó de l’exposició col·lectiva “Jo em rebel·lo, nosaltres existim“, de la Fundació Palau, al vestíbul de la qual va muntar aquesta instal·lació audiovisual concebuda “a hores lliures” per Andrea Corachán i Patricia Gea.
-
Cel/Infern. Esbarjos fent la temporada és una peça videogràfica projectada en bucle que s’ha realitzat en les estones de descans de la feina, durant els mesos d’estiu de l’any que corre. No se sap ben bé per què les autores han trobat cert reconfort a l’hora de sumar a les seves jornades laborals, com a animadora turística i ajudant de comptable, el temps i l’esforç de produir-la. Fer-la ha estat com un joc a l’hora d’esbarjo, i ara et conviden a participar-hi.
-
Aquesta intervenció i el text d’en Manuel Delgado “Artivisme i postpolítica” conformen la segona edició de LIMEN, un projecte que reprèn diferents debats històrics entorn de la relació entre art i espai públic i que ara es pregunta fins a quin punt han reeixit els intents per retornar-li a l’estètica la seva potencialitat per a la impugnació política.

Projecció audiovisual (vídeo 1024 x 667 px., 4’24”) sobre pantalla (lona microperforada, 120 x 180 cm., tensada amb cable d’acer a estructura d’alumini lacat en blanc, 170 x 230 x 4 cm.) i dos munts de paper ( 70 x 20 x 20 cm.)

Artistes visuals: Andrea Corachán Camús i Patricia Gea
Ajudant de realització i producció: Josep Martínez
Muntatge visual: Ramiro Ledo
Postproducció de so: Susanna Carreras 

Instruccions: Agafa un retall dels catàlegs sobrants d’una exposició de dos anys enrere i converteix-lo en aquesta figura de projectar i desplaçar possibles. Avall tens les instruccions que has de seguir per construir la piràmide. Com si es tractés d’una penyora, doblega el teu tros de paper per fer-ne una. Digues un número, formula una pregunta i a veure què et depara l’atzar…
-
Durant la projecció, les imatges que es despleguen quan la seqüència de moviments de la figura de paper s’atura remeten a diverses situacions de la nostra quotidianitat en crisi i a la nostra memòria de l’àmbit visual i artístic. Pots llegir aquestes imatges per separat, però també observar-les contagiant-se fins a generar altres visions i embolicar els pocs indicis de discurs que s’apunten.
-
Els catàlegs trossejats que es troben arran de paret són de l’exposició que va formar part de la primera edició del projecte LIMEN i que es va presentar simultàniament al vestíbuls de diversos centres d’art del país a finals de 2011; de llavors ençà tots aquests centres han sofert retallades de pressupost, alguns han reformulat la seva proposta expositiva, d’altres han acomiadat personal o s’han vist obligats a tancar. La producció i programació culturals, igual que la resta d’esferes de la nostra vida, estan patint un canvi de paradigma marcat per la pèrdua de domini públic i la recessió de drets de gran part del teixit social implicat.
-
Jugues?

 

- ENG -

Heaven/hell. Recess season is a video piece projected in loop that was recorded during a break from work, during the summer months of the school year. It is not clear why the artists are happy to add to their work load, as a tour guide and an accountant’s assistant, and dedicate the time to produce this project. Creating it has been like a game you may play at recess, and now you’re invited to join in.
-
This intervention and a paper by Manuel Delgado “Artivism and post-politics” make up the second edition of LIMEN, a project that engages different historical debates on the relationship between art and public space and questions the extent to which attempts to reestablish the political potential of aesthetics have been successful.
-
Audiovisual projection (vídeo 1024×667 px., 4’24’’), screen (microperforated canvas, 120 x 180 cm, tensed with steel cable on an aluminum structure covered in white lacquer, 170 x 230 x 4 cm) and two stacks of paper (70 x 20 x 20 cm).

Visual artists: Andrea Corachán Camús and Patricia Gea
Production assisstant: Josep Martínez
Visual editing: Ramiro Ledo
Sound post-production: Susanna Carreras

Instructions: Take a clipping from a catalogue leftover from an exhibition two years ago and turn it into a model for projecting possibilities. Those are the instructions you should follow to make a pyramid. As if it were an article of clothing, fold the piece of paper in order to make one. Say a number, formulate a question, and see what the future holds…
-
During the projection, the images that unfold when the sequenced movements of the paper model stop refer to different situations of our everyday life in crisis as well as to our memories regarding our visual and artistic memory. The images can be read separately or observed together as they contaminate each other and generate new visions, complicating the modest indications on discourse that we brought up earlier.
-
The cut up catalogues found on the wall come from the exhibition that formed part of the 1st edition of LIMEN and were also simultaneously presented in the entryways of various national art centres at the end of 2011. Since then, all the participating centres have been affected by budget cuts; some have changed their exhibition focus, and others have laid off employees or have had to close. Cultural production and programming, like other spheres in our lives, are undergoing a paradigm change characterized by a loss of the public sector and a decline of the rights on which a large part of our social fabric has been knit.
-
Want to play?

.

- ESP -

Cielo/infierno. Recreos haciendo la temporada es una pieza de vídeo proyectada en bucle que ha sido realizada en los momentos de descanso del trabajo, durante los meses estivales del año en curso. No se sabe con certeza por qué las autoras han encontrado cierta confortación a la hora de sumar a sus jornadas laborales, como animadora turística y ayudante de contable, el tiempo y el esfuerzo para producirla. Hacerla ha sido como un juego durante la hora del recreo, y ahora te invitamos a participar en él.
-
Esta intervención y el texto de Manuel Delgado “Artivismo y postpolítica” conforman la segunda edición de LIMEN, un proyecto que retoma diferentes debates históricos en torno a la relación entre arte y espacio público y que ahora se pregunta hasta qué punto han tenido éxito los intentos de devolverle a la estética su potencialidad para la impugnación política.
-
Proyección audiovisual (vídeo 1024×667 px., 4’24’’) sobre pantalla (lona microperforada, 120 x 180 cm., tensada con cable de acero a estructura de aluminio lacado en blanco, 170 x 230 x 4 cm.) y dos montones de papel (70 x 20 x 20 cm.).

Artistas visuales: Andrea Corachán Camús y Patricia Gea
Ayudante de realización y producción: Josep Martínez
Montaje visual: Ramiro Ledo
Postproducción de sonido: Susanna Carreras

Instrucciones: Coge un recorte de los catálogos sobrantes de una exposición de hace dos años y conviértelo en la figura de proyectar y desplazar posibles. Arriba tienes las instrucciones que debes seguir para construir la pirámide. Como si se tratase de una prenda, dobla tu trozo de papel para hacer una. Di un número, formula una pregunta y a ver qué te depara el azar…
-
Durante la proyección, las imágenes que se despliegan cuando la secuencia de movimientos de la figura de papel se detiene remiten a diversas situaciones de nuestra cotidianidad en crisis y a nuestra memoria del ámbito visual y artístico. Puedes leer esta imágenes por separado, pero también observarlas contagiándose hasta que se generan otras visiones y se complican los pocos indicios de discurso que son apuntados.
-
Los catálogos troceados que se encuentran en la pared son de la exposición que formó parte de la primera edición del proyecto LIMEN y que se presentaba simultáneamente en los vestíbulos de varios centros de arte del país a finales de 2011; desde entonces todos estos centros han sufrido recortes de presupuesto, algunos han reformulado su propuesta expositiva, y otros han despedido personal o se han visto obligados a cerrar. La producción y programación cultural, igual que el resto de esferas de nuestra vida, están sufriendo un cambio de paradigma marcado por la pérdida de dominio público y la recesión de derechos de gran parte del tejido social implicado.
-
¿Juegas?