Arts Santa Mònica

La imatge d’Arts Santa Mònica està muntada a partir de la fotografia d’una sala de reconeixement del Centre Penitenciari de Joves en què es pot veure el vidre a través del qual s’observen les persones que són sotmeses a una roda de reconeixement. A aquesta paret de vidre que separa la part de la sala on es trobarien els presos i la que ocuparien els observadors hi hem incrustat una imatge del vestíbul del centre d’art fotografiada de dins cap enfora. Les escales del vestíbul, el vestíbul pròpiament dit i l’exterior del centre queden reflectits en el vidre com ho feia la part de la sala de reconeixement d’accés del personal penitenciari en la fotografia original. D’altra banda, se n’ha substituït el mostrador, els expositors i la resta de mobiliari del vestíbul del centre d’art per la imatge de dos bancs d’una sala d’exposicions enfocats per diversos punts de llum, com si es tractessin veritablement dels seients d’una sala de reconeixement o de les peces d’un museu. Per últim, s’ha mantingut el reflex de la finestra tapiada de la sala que es pot veure a mà dreta del vidre i que, a causa del joc de transparències que es produeix en sobreposar-se amb el segon tram de l’escala del museu, crea una ambivalència entre ambdós.


Imatge de documentació inclosa al fotomuntatge.


Vista del fotomuntage al vestíbul de l’Arts Santa Mònica.

 

- ENG -

The image at Arts Santa Mònica has been composed from a picture of the identification room at Centre Penitenciari de Joves where one can see the glass behind which people under an identification parade are observed. An image of the centre’s entrance hall, looking outwards, has been embedded in the glass wall that separates suspects from observers. The entrance hall steps, the hall itself and the outside of the centre are reflected in the glass in the same way in which part of the identification room did in the original image. The desk, exhibiting boards and rest of furniture in the hall have been substituted by an image of two benches in an exhibition room under the focus of several lights, as if they were seats in an identification room or museum pieces. Finally, we have kept the reflection of the bricked-up window in the room on the right hand side of the glass. This creates a visual ambivalence given the illusion produced by the superimposition of the transparencies with the museum staircase’s second set of steps.

 

- ESP -

La imagen del Arts Santa Mònica está montada a partir de la fotografía de una sala de reconocimiento del Centre Penitenciari de Joves en la que se puede ver el vidrio a través del cual se observan las personas que son sometidas a una rueda de reconocimiento. En esta pared de vidrio que separa la parte de la sala donde se encontrarían los presos y la que ocuparían los observadores hemos incrustado una imagen del vestíbulo del Centro fotografiado de dentro hacia afuera. Las escaleras del vestíbulo, el vestíbulo propiamente dicho y el exterior del centro quedan reflejados en el vidrio como lo hacía la parte de la sala de reconocimiento de acceso al personal penitenciario en la fotografía original. Por otra parte, se han sustituido el mostrador, los expositores y el resto del mobiliario del vestíbulo del centro de arte por la imagen de dos bancos de una sala de exposiciones enfocados por diversos puntos de luz, como si se tratasen verdaderamente de los asientos de una sala de reconocimiento o de las piezas de un museo. Por último, se ha mantenido el reflejo de la ventana tapiada de la sala que se puede ver a mano derecha del vidrio y que, debido al juego de transparencias que se produce al superponerse con el segundo tramo de la escalera del museo, crea una ambivalencia entre ambos.