MACBA

El fotomuntatge del Museu d’Art Contemporani de Barcelona té com a element central una paret blanca, la mateixa on s’ha col·locat. Sota la paret es descobreix el reflex d’un quadre que en realitat no hi és penjat: això genera una tensió prou explícita entre un element i altre. A l’extrem inferior esquerre del fotomuntatge, una de les rajoles del terra està gravada amb un dibuix geomètric i té una similitud formal clara amb el plànol de planta que hi ha a la part central del marge dret de la imatge. La rajola marcada és en realitat un gravat en forma de tauler de parxís que es va fotografiar en una cel·la del Centre Penitenciari Quatre Camins i que, tanmateix, per la seva semblança amb el dibuix en planta de la presó es va pensar que es tractava d’un esquema fet per un pres per a situar-se, tal vegada pensant en fugir.
-
A partir d’aquesta confusió s’estableix una associació entre el temps d’espera del pres a la cel·la, jugant al parxís, i el fet eventual que el detingut hagi provat d’explicar visualment el lloc on es troba confinat. Per això es va incorporar al fotomuntatge el plànol real de la presó modular on es reconeix clarament el panòptic central i els quatre pavellons radials, tot plegat tan similar a l’estructura del tauler del joc. La darrera parella d’elements del fotomuntatge que s’han tingut en compte a l’hora de treballar-lo són el llindar que s’obre a la dreta de la paret central i una part del marc d’una porta –de la qual gairebé només veiem les frontisses–, que queda a l’altra banda.


Imatges de documentació incloses al fotomuntatge.


Vista del fotomuntage al vestíbul del MACBA.

 

- ENG -

The Museu d’Art Contemporani de Barcelona‘s photomontage’s central element is a white wall, the same one where it is being exhibited. Underneath the wall we find the reflection of a painting that is actually not hung on the wall, which generates quite an explicit tension between both elements. On the left hand bottom side of the photomontage, a floor tile is engraved with a geometric pattern that has a clear formal similarity with the floor plan in the central part of the right hand side margin of the image. The engraved tile is, in reality, an engraving of a Parcheesi board photographed in a cell of Quatre Camins prison. Given its similarity with the floor plan, we wondered whether it was a sketch done by a prisoner, perhaps thinking about escaping.
-
The established association between the prisoner waiting time in the cell, spent playing Luddo, and the eventuality that the prisoner might have tried to visually explain their place of confinement arose from this confusion. Given the similarity with the game board, the real floor plan of the modular prison, where one can clearly recognise the central panopticon and its four radial pavilions, was included in the photomontage. The last couple of photomontage elements  taken into consideration during the creative process are the threshold opening in the right hand side of the central wall, and part of the door frame –of which we practically see only the hinges– found on the other side.

 

- ESP -

El fotomontaje del Museu d’Art Contemporani de Barcelona tiene como elemento central una pared blanca, la misma en la que se ha colocado. Bajo la pared se descubre el reflejo de un cuadro que en realidad no está colgado: esto genera una tensión bastante explícita entre un elemento y el otro. En el extremo inferior izquierdo del fotomontaje, una de las baldosas está gravada con un dibujo geométrico y guarda una similitud formal clara con el plano de planta que hay en la parte central del margen derecho de la imagen. La baldosa marcada es en realidad un grabado con forma de tablero de parchís que se fotografió en un celda del Centro Penitenciario de Quatre Camins y que no obstante, por su parecido con el dibujo en la planta de la prisión, se pensó que se trataba de un esquema hecho por un preso para situarse, acaso pensando en huir.
-
A partir de esta confusión se establece una asociación entre el tiempo de espera del preso en la celda, jugando al parchís, y el hecho eventual de que el detenido haya intentado explicar visualmente el lugar donde se encuentra confinado. Por ello se incorporó al fotomontaje el plano real de la prisión modular en el que se reconoce claramente el panóptico central y los cuatro pabellones radiales, todo ello tan similar a la estructura del tablero de juego. La última pareja de elementos del fotomontaje que se ha tenido en cuenta a la hora de trabajarlo son el umbral que se abre a la derecha de la pared central y una parte del marco de una puerta –de la cual apenas vemos las bisagras–, que queda al otro lado.